Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

 

ZADANIA REKLAMOWE

Np. kiermaszy, stoisk, wystaw okolicznościowych, prowadzenie reklamy za pośrednictwem kolporterów w zakładach pracy i na wsi oraz udzielanie pomocy reklamowej placówkom sieci pomocniczej na wsi (dotyczy księgarni powiatowych).Do zadań reklamowych (propagandowych) księgarni można zaliczyć również obowiązek natychmiastowego reagowania na wszelkie wydarzenia polityczne i kulturalne w formie ekspozycji literatury z tym wydarzeniem związanej, obowiązek aktywnej więzi ze środowiskiem i czynnego kształtowania zainteresowań czytelniczych tegoż środowiska.Te ostatnie zadania wynikają z tego, że obowiązki księgarni nie dają się zamknąć w kręgu typowych zadań placówki sprze­daży, a właściwa reklama handlowa nieodłącznie splata się z pro­pagandą czytelnictwa i upowszechnieniem kultury.

OBOWIĄZEK REKLAMY

Mówiąc o obowiązku reklamy całego posiadanego asortymentu należy pamiętać, że rozumiemy pod tym wszystkie znajdujące się aktualnie w sprzedaży książki, niezależnie od wydawcy, oraz inne towary rozprowadzane przez sieć księgarską, jak reproduk­cje artystyczne, płyty, pocztówki, akcesoria muzyczne itp. Tak określone zadania wymagają od personelu księgarni kwa­lifikacji znacznie większych niż to ma miejsce w przeciętnym sklepie innych branż. Chodzi tu zarówno o kwalifikacje zawo­dowe, jaki społeczne.Chociaż księgarnia nie posiada wydzielonego stanowiska re­klamy (wyjątki mogą być w bardzo dużych placówkach), to jed­nak nie zmniejsza to jej odpowiedzialności za ten odcinek pracy.

ZA REKLAMĘ KSIĄŻKI

Pomocą w doskonaleniu kwali­fikacji reklamowych jest również systematyczne czytanie czaso­pism księgarskich („Przegląd Księgarski i Wydawniczy oraz kwartalnik „Księgarz”). Poza tym księgarz chcący byc stale w kursie aktualnych wydarzeń politycznych i kulturalnych musi    jak to już podkreślaliśmy — słuchać radia, czytac systema­tycznie prasę codzienną i literacką oraz wyciągać z tego wnioski dla reklamy bieżącej.  Za reklamę książki w księgarni odpowiada kierownik, który planuje i rozdziela zadania, w zależności od podziału obowiąz­ków bądź kwalifikacji pracowników oraz zgłasza potrzeby i wnio­ski do działu reklamy w przedsiębiorstwie. Organizacja reklamy w każdej księgarni polega na planowa­niu zadań w zakresie tematyki wystaw okiennych, imprez (kier­maszy, wystaw, stoisk, , spotkań itp.).

POZA KSIĘGARNIĄ

Poza księgarnią oraz kom­pleksowych akcji Reklamy określonych tytułów, w tym rowmez akcji ofertowych. Czasokres planowania bywa miesięczny lub — w odniesieniu do niektórych akcji — kwartalny. Planowanie zadań pozwoli unikać chaosu, improwizacji, nerwowości i po­wierzchownego traktowania^ wojej roli.. Jest to wskazane rów­nież i dlatego, że tak do dekoracji okien jak i do innych wystą­pień reklamowych konieczne są pewne elementy, wywieszki, napisy i druki, na wykonanie których potrzebny jest określony czas.Kierownik księgarni zgłasza również wnioski i potrzeby w zakresie reklamy oraz żądania odnośnie konkretnej pomocy ze strony działu reklamy, np. pomocy ze strony pracowni de- koratorskiej w postaci elementów i wyposażenia wystaw okien­nych, dekoracji stoisk, kiermaszy, wnętrz księgarni.

ZADANIA KIEROWNIKA

Wnioski mogą też dotyczyć druków ofertowych na potrzeby księgarni, spotkań z autorami, materiałów dla radiowęzłów, materiałów reklamowych dla sieci pomocniczej oraz obsługi reklamowej imprez lokalnych. Do zadań kierownika należy również zgłasza­nie wniosków o modernizacji okien i wyposażenia reklamowego oraz wydatków na cele reklamowe. Kierownik musi obserwo­wać rezultaty (skuteczność i efektywność) swojej działalności reklamowej oraz informować zarząd przedsiębiorstwa o stosowa­nych formach reklamy i osiągniętych rezultatach .W planowaniu działalności reklamowej kierownik księgarni uwzględnia szereg elementów, w szczególności konieczność reali­zacji nałożonego na jego placówkę planu obrotu, obowiązek wy­konania zaleceń szczegółowych otrzymanych z przedsiębiorstwa oraz aktualne potrzeby własnego terenu (np. postulaty władz miejscowych).

RÓŻNE ZALECENIA

Księgarnia otrzymuje różne zalecenia z zarządu przedsię­biorstwa, są wśród nich i takie, które określają obowiązek zorga­nizowania konkretnej akcji reklamowo-propagandowej lub de­koracji okna na określony temat. Ale zalecenia te nie wypełniają wszystkich tygodni roku, ani nie dotyczą wszystkich okien. Pozo­staje więc wielkie pole do rozwijania inicjatywy własnej kie­rownika księgarni. Podstawą każdej reklamy’jest informacja. Jest nią zarówno ekspozycja w oknie, jak i druk reklamowy czy’rozmowa sprze­dażowa. Można powiedzieć, że cała działalność i realizacja zadań księgarni zależy od informacji, której organizatorem jest księ­garnia. Informacja musi być czynna, przyciągająca uwagę, wy­chodząca poza obręb lokalu sklepowego. Księgarnia jest bowiem także organizatorem popytu na książkę.

INFORMACJE KSIĘGARNI

Nie czeka na odbiorców, ale ich zaprasza, zachęca i zdobywa, co rzutuje na styl pracy całego zespołu. Już w momencie pracy nad „Arkuszem Zamó­wień” zaczyna się informowanie ważniejszych odbiorców, gro­madzenie wiadomości i argumentów o książkach mających się ukazać. Nadejście nowości wydawniczych uruchamia na miejscu sprzedaży cały system informacji, jak okno i wnętrze, półka nowości, wyłożone druki, wywieszki i rozmowa połączona z de­monstrowaniem. Niezależnie od tego księgarnia .ma obowiązek zorganizowania informacji docierającej do odbiorców zbiorowych i indywidual­nych w swoim środowisku. I to zarówno na nowości, jak i na* wydawnictwa z lat ubiegłych znajdujące się na składach.

WYBÓR ŚRODKÓW INFORMACJI

Wybór środków informacji zależy od księgarni i jej możliwości. Mówi­liśmy już o tym, że nawet informacja telefoniczna ma istotne znaczenie.; Najbardziej praktyczną formą jest informacja pisana (druki). Musi ona dotrzeć do bibliotek, szkół i zakładów pracy, do organizacji politycznych i społecznych, a także — na ile tylko to jest możliwe — do indywidualnych odbiorców (szczególnie specjalistów). Tego rodzaju potrzeba operatywnej’ informacji nakłada na kierownika i personel księgarni obowiązek dobrej znajomości środowiska oraz posiadania (i stałego uzupełniania) kartoteki odbiorców. W absolutnej większości księgarnia korzysta z gotowych źró­deł, tj. materiałów od wydawców i Składnicy Księgarskiej.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Cza­sami jednak musi to być informacja przetworzona, czyli opraco­wana zgodnie z lokalnymi potrzebami (np. informacja dla radio­węzłów), bądź też opracowana jedynie w oparciu o posiadane książki (reklama własnych zapasów). Oznacza to, że personel księgarni musi umieć praktycznie-wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu bibliografii do przygotowania (poprawnego opracowa­nia) informacji reklamowej.  Kolporterzy stanowią najpoważniejsze ogniwo sieci pomocni­czej. Prowadzą oni szczególnie ważną działalność propagandowo- -wychowawczą, o czym szeroko mówimy w rozdz. XI (Propagan­da książki w zakładzie pracy). Ale kolporterzy wymagają nie tylko dobrego zaopatrzenia, lecz pomocy w rozwiązywaniu trud­ności, porady jak pracować z książką wśród robotników, pomocy w wymianie doświadczeń.

WSPÓŁPRACA Z KOLPORTERAMI

Księgarnia jest organizatorem pracy kolporterów i niejako ich opiekunem i przewodnikiem. Stąd też musi ona prowadzić stały instruktaż kolporterów zarówno w dziedzinie znajomości asortymentu i techniki sprzedaży, jak i metod reklamy i propa­gandy. Instruktaż taki powinien obejmować porady na okre­ślone, tematy, jak pomoc w doborze asortymentu dostosowanego do potrzeb środowiska, dostarczanie materiałów informacyjno- -reklamowych wraz z pouczeniem o sposobie ich wykorzystania, a także wskazówki okolicznościowe związane z potrzebą popula­ryzowania określonych wydawnictw o znaczeniu aktualno-poli- tycznym.