Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

 

RĘCZNE PISANIE

W powielaczach obrotowych matryca z papieru kredowanego rozpięta jest na cylindrze, do którego dotyka wałek tłoczący (drukujący). Pomiędzy oba obra­cające się cylindry wprowadza się papier nasycony płynem zwil­żającym. W powielaczu białkowym formą drukującą jest matryca po­wleczona cienką warstwą wosku. Na takiej matrycy, zwanej „woskówką”, pisano i rysowano rylcem, który zeskrobywał wosk tworząc w bibule maleńkie otworki. W ten sposób powstał sza­blon, przez który w procesie druku przetłaczano za pomocą wałka farbę na papier podłożony pod matrycę.Ręczne- pisanie na matrycy zastąpiono z czasem maszyną do pisania.

DALSZE UDOSKONALENIE

Dalszym udoskonaleniem tej techniki • powielania było wynalezienie matrycy trwałej, zwanej również kliszą białkową lub wprost „białkówką”. Zastąpienie wosku powłoką białkową podniosło trwałość matrycy i umożliwiło uzyskiwanie znacznie wyższych nakładów. Podłożem tej matrycy jest bibułka japońska produkowana z kory drzewa morwowego. Do maszyn drukujących zaliczamy aparaty do kopiowania na warstwy światłoczułe oraz maszyny do powielania (druku), z sy­stemem ciągłego nakładania farby na formę drukującą.Na zasadzie aparatów do kopiowania pracują kserografy (z greckiego kseros — suchy i grapho — piszę, drukuję).

ZASIĘG I SKUTECZNOŚĆ

Adresy układane są alfabetycznie w każdej z grup spe­cjalności. Wytłoczenie adresów na blaszkach znormalizowanego formatu umożliwia wielokrotne ich odbijanie za pośrednictwem adresarki. Blaszki adresowe, przechowywane są w specjalnych skrzynkach lub w szafach metalowych. Adresografia musi być stale uzupełniana o nowe adresy poszczególnych specjalistów oraz uaktualniana (zmiany adresów) przez zastępowanie blaszek nie­aktualnych poprawionymi adresami. Zasięg i skuteczność informacji kierowanej drogą pocztową, a więc i rozwój reklamy ofertowej, zależą od objętości zestawu adresów, ich specjalizacji (wszechstronności) i aktualności.

REKLAMA I PROPAGANDA

Planować reklamę po­winny nie tylko przedsiębiorstwa, ale też we właściwym zakresie poszczególne placówki księgarskie. Reklama i propaganda w „Domu Książki” pbsiada charakter planowej, długofalowej i systematycznej działalności. Podstawę działalności reklamowej stanowią potrzeby i zadania przedsię­biorstwa, wynikające z jego politycznej, społeczno-kulturalnej oraz gospodarczej roli.  Opracowanie planu reklamy w przedsiębiorstwach handlo­wych może przebiegać w jednym lub w dwóch etapach. Na przykład w branżach, gdzie istnieje duża różnorodność towarów wymagających odmiennych metod reklamy, opracowuje się naj­pierw preliminarz na dany rok (biorąc za podstawę kwotę obrotu rocznego), później zaś opracowuje się właściwy plan roczny w ujęciu kwartalnym.

PLAN ROCZNY

Roczny plan działalności reklamowej ma charakter rzeczowo-finansowy. Oznacza to, że określonym akcjom, poczynaniom reklamowym, imprezom, konkursom musi towarzyszyć odpowiednio zaplano­wana kwota środków finansowych. Należy pamiętać, że niezależnie od rocznego (kwartalnego) planu działalności reklamowej, każda większa akcja reklamowa łub propagandowa, nawet każda przemyślana reklama określo­nego tytułu (np. subskrypcja) czy zestawu, powinna być oparta na odrębnym planie, który biorąc za podstawę cele handlowe lub propagandowe powinien obejmować środki działania, ter– miny, koszty, wykonawców itd.

W SZCZEGÓLNOŚCI

W szczególności: wynagrodzenia za opracowanie projektów druków, opracowań redakcyjnych, wynagrodzenie za prace projektantów i dekoratorów, o ilp przedsiębiorstwo nie dysponuje dostatecznymi możliwościami własnej pracowni, wszelkie inne prace umysłowe i fizyczne związane z reklamą i   propagandą. Wydatki z tej pozycji występują raczej rzadko wobec ograniczenia funduszu.   Zużycie materiałów i przedmiotów nietrwa­łych obejmujące: zakup wszelkich materiałów na dekorację oprawę plastyczną okien,; wystaw, kiermaszy i innych im­prez, zakup środków reklamowych jak szyldy, wywieszki, zakup papieru na druki reklamowe wydawane we własnym zakresie, konserwacja neonów, zakup urządzeń i przedmiotów związanych bezpośrednio z wystawiennictwem towarów.

W SPRAWIE ZAKUPÓW

W sprawie zakupów istnieje przepis, że wartość jednego przed­miotu nie może przekraczać 3000 zł. Odrębne przepisy usta­lają zasady zaliczania tych zakupów w ciężar kosztów han­dlowych.    Transport i spedycja obejmuje: wydatki z tytułu usług transportu obcego — przy obsłudze imprez reklamowo- propagandowych.  Opłaty telekomunikacyjne obejmujące: wydatki z tytułu opłat pocztowych za przesyłkę wszelkich druków reklamowo-propagandowych.W rodzajowym układzie kosztów mogą występować jeszcze inne grupy kosztów związanych z działalnością reklamową. Mogą to być: remonty i konserwacje obejmujące wydatki z tytułu modernizacji i adaptacji okien wystawowych lub sprzętu kier­maszowego .

INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW

Inwestycje przedsiębiorstw obejmujące poważną adaptację, czyli przebudowę okien, której koszt nie mieści się w remontach. Może tu wchodzić również instalacja neonów, bu­dowa stoisk kiermaszowych itp. W obu tych przypadkach rola komórki reklamy sprowadza się przede wszystkim do zgłoszenia wniosku (zgłoszenie do odnośnego planu) bez obowiązku określe­nia wysokości wydatku. Fundusze obce mogą być przekazywane na podstawie odręb­nych porozumień określających udział i obowiązki stron w orga­nizacji akcji reklamowo-propagandowej. Dzieje się fak np., gdy wydawcy proponują zorganizowanie dużej akcji przekraczającej możliwości finansowe, przedsiębiorstwa i proponują w związku z tym swój wkład finansowy.

ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW W REKLAMIE

W szczególności należy pamiętać, że reklama jako działalność może być przedmiotem nie tylko krytyki społecznej, ale też spraw sądowych. W szczególności dotyczy to np. ekspo­zycji książki w oknie czy informacji zawartej w drukach rekla­mowych. Wyłożenie książki jest zawsze ofertą i oznacza, że gotowi jesteśmy ją dostarczyć. Również niedokładność w infor­macji drukowanej może spowodować spory z konsumentami, kończące się z reguły uznaniem pretensji odbiorcy. Tak więc reklama pociąga za sobą skutki prawne, co szcze­gólnie widać w podejmowaniu wszelkich zobowiązań, zlecaniu prac autorskich, plastycznych, redakcyjnych i innych osobom lub instytucjom. Konieczna jest dlatego w reklamie dokładna znajomość przepisów prawa autorskiego, przepisów o gospodarce funduszem bezosobowym oraz innych aktualnie obowiązujących zarządzeń.

REZULTATY PRACY

W szczególności pracowników komórek reklamy oraz pracowników księgarni obowiązuje znajomość zarządzeń, instruk­cji i wytycznych Centrali Księgarstwa, regulujących całokształt poczynań w dziedzinie reklamy i propagandy księgarskiej. Księgarnia jest podstawowym ogniwem w systemie rozprowadzania książki. W księgarni bowiem następuje konfron­tacja potrzeb i postaw odbiorcy z silą oddziaływania księgarza i   samej książki.Rezultaty pracy księgarza i realizacja zadań stojących przed księgarnią zależą w poważnym stopniu od dobrze zorganizowanej reklamy i od umiejętności personelu księgarni. Znaczenie re­klamy w pracy księgarni systematycznie wzrasta, a zadania najbliższych lat — związane ze wzrostem produkcji wydawni­czej _ są nie do wykonania bez stałego rozwoju reklamy księ­garskiej.