Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

 

GŁÓWNY CZYNNIK

To właśnie jest głównym czynnikiem odróżniającym produkcję i   sprzedaż książki od innych branż przemysłu i handlu.  Wydawnictwo jako producent książek jest inicjatorem napi­sania, potem wydania określonych pozycji. Wydawnictwo, szcze­gólnie specjalistyczne, współpracuje ściśle z resortami gospodar­czymi, z uczelniami oraz instytucjami naukowymi, badawczymi itp. Można więc z całą pewnością przyjąć, że w wyniku długiego. procesu dyskusji nad potrzebą wydania, a później pracy redak­cyjnej nad maszynopisem książki — wydawca, obok autora, jest najlepiej i najwcześniej poinformowany o wartości książki, o jej zaletach i przeznaczeniu. Z tego faktu wypływają wnioski dla’ organizacji działalności reklamowej.

PODSTAWOWE ZADANIE

Dlatego podstawowym i stałym zadaniem SK jest wyposa­żanie sieci księgarskiej w niezbędne materiały informacyjno-bi­bliograficzne dotyczące całej zaplanowanej do sprzedaży produk­cji wydawniczej, materiały zebrane od poszczególnych wydawców przygotowujących książki do druku. Materiały te, a w szczegól­ności „Zapowiedzi Wydawnicze”, „Kartkowy Katalog Nowości” czy „Katalog Składowy” — same nie należą do środków reklamy, ale jako źródłowa informacja stanowią dla księgarza narzędzie pracy niezbędne dla prawidłowej organizacji zakupu i sprzedaży. Tak więc wymienione materiały informacyjno-bibliograficzne sta­nowią dla sieci księgarskiej źródła reklamy, a wiadomości w nich zawarte pozwalają księgarzowi formułować podstawową infor­mację dla odbiorcy.

Z WŁADZAMI NACZELNYMI

Z władzami naczelnymi organizacji społecznych, młodzieżo­wych, kulturalnych (Związek Młodzieży Socjalistycznej, Zwią­zek Młodzieży Wiejskiej. Związek Literatów-Polskich, Naczel­na Organizacja Techniczna itp.),  z centralnymi organami prasy, radia i telewizji, a także z in­nymi centralami środków masowego przekazu,z redakcjami czasopism specjalistycznych o charakterze ogól­nopolskim.Niezależnie od bezpośrednich zadań reklamowo-propagando- wych do obowiązku tego wydziału należy: organizacja i nadzór nad działalnością przedsiębiorstw w za­kresie kolportażu książki, organizacja i nadzór nad działalnością klubów książki i klu­bów miłośników książki przy księgarniach,organizacja i nadzór nad całokształtem upowszechnienia książ­ki na wsi,  opracowywanie założeń loterii książkowej i nadzór nad jej wykorzystaniem w sieci księgarskiej.

 

WYDZIAŁ REKLAMY

Wydział Reklamy Centrali Księgarstwa reprezentuje wszyst­kie potrzeby reklamowe przedsiębiorstw i księgarni „Domu Książki” .wobec Składnicy Księgarskiej oraz wydawnictw. On opiniuje i załatwia indywidualne wnioski o pomoc lub udział wydawcy w akcji reklamowej, propagandowej na terenie posz­czególnych przedsiębiorstw. Tenże wydział zbiera co roku opinie przedsiębiorstw „Domu Książki” na temat przydatności w sieci księgarskiej druków reklamowych oraz innych form pomocy wydawców i Składnicy Księgarskiej i dyskutuje je z zainteresowanymi dla dalszego doskonalenia tej pomocy. Wszelkie drobne sprawy, jak nakłady druków, terminy spotkań, wspólne wystąpienia uzgadniane są na bieżąco.

 

ZADANIA DZIAŁU REKLAMY

Do zadań Działu Reklamy i Upowszechnienia Książki należy: opracowywanie rocznych i kwartalnych planów działalności reklamowo-propagandowej,  nadzór, instruktaż, koordynacja i kontrola działalności podle­głej sieci księgarń w zakresie reklamy i propagandy, przygotowanie i wydawanie druków reklamowych na potrze­by przedsiębiorstwa oraz gospodarka drukami otrzymywanymi z zewnątrz,  organizacja reklamy ofertowej (za pośrednictwem poczty) na potrzeby podległych księgarń, organizacja pomocy dla księgarni w zakresie reklamy wysta­wienniczej (pracownia plastyczno-dekoratorska),  organizowanie akcji ‚ reklamowych oraz propagandowych w skali województwa, w tym również spotkań z pisarzami, uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji planów moderni­zacji okien, sprzętu oraz reklamy zewnętrznej (neony, szyldy, oświetlenie,-wyposażenie itp.),.

ZADANIA PRACOWNI PLASTYCZNEJ

Do zadań pracowni plastycznej należy: projektowanie i wykonywanie elementów dekoracyjnych na potrzeby i zamówienie księgarń (dla dekoracji okien),  okresowe odwiedzanie księgarni, instruktaż w zakresie eks­pozycji oraz udzielanie pomocy w dekoracji okien, w wyko­naniu oprawy plastycznej wnętrza księgarni,projektowanie i wykonywanie oprawy plastycznej kiermaszy, wystaw specjalnych, stoisk okolicznościowych,  projektowanie i wykonywanie napisów, wywieszek, haseł, plansz oraz innych elementów reklamowych’ zgodnie z potrze­bami działu reklamy. Niezależnie od wyżej wymienionych stałych zadań, plastycy zatrudnieni w komórce reklamy powinni wraz z kierownikiem działu reklamy uczestniczyć we wszelkich dyskusjach (ewentual­nie w opracowywaniu projektów graficznych) dotyczących ze­wnętrznej reklamy księgarń (szyldy, wywieszki, neony) oraz przebudowy (modernizacji) okien i wnętrz księgarni.

ZAKRES PRAC I MOŻLIWOŚCI

Zakres prac i możliwości wykonawcze pracowni dekorator- skiej zależą od ilości zatrudnionych plastyków. Bardzo często potrzeby księgarń i różnych akcji przekraczają możliwości pro­dukcyjne pracowni. W tych wypadkach dyrekcja przedsiębior­stwa, na wniosek kierownika działu reklamy, może zlecić wyko­nanie elementów dekoracyjnych usługowym placówkom deko- ratorskim lub nawet indywidualnym plastykom (ewentualnie swoim w godzinach nadliczbowych). Dla realizacji swoich zadań pracownia dekoratorska musi posiadać odpowiedni lokal, wypo­sażenie i sprzęt.Wyposażenie pracowni bywa odpowiednio większe, czyli pod­stawowe wyposażenie każdego stanowiska pracy dekoratora uzu­pełnia sprzęt o przeznaczeniu ogólnym, jak sprzęt stolarski, kompresory (sprzężarki), pistolety do malowania (natryskiwania) płaszczyzn oraz inne narzędzia umożliwiające seryjną i ciągłą produkcję różnego rodzaju elementów dekoracyjnych. .

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE POWIELACZE

Najczęściej stosowane są powielacze spirytusowe.oraz białkowe. Powielanie metodą spirytusową polega na tym, że barwnik z kalki lub taśmy maszynowej przenosi się w wyniku rysowania, pisania ręcznego lub maszynowego na tzw. matryce (papier kredowy). Kalka, której używa się do pisania matryc, nosi nazwę hektograficznej. Jest to bibułka powleczona, cienką warstwą wosku lub inną tłustą substancją zmieszaną z barwni­kiem anilinowym. W celu uniknięcia brudzenia rąk w czasie manipulacji odsłoniętą kalką produkowane są również gotowe zestawy matryc kredowanych razem z kalką, którą oddziela się od matrycy dopiero po jej opisaniu.

ODBITKA PRZEDRUKOWA

Pod uderzeniem czcionki maszyny do pisania (bądź pod naciskiem ołówka czy długopisu przy opisywaniu ręcznym), cała warstwa barwnika znajdującego się w miejscu rysunku lub tekstu przechodzi z kalki na matrycę; dlatego też kalka hektograficzna służy w zasadzie do jednorazo­wego użytku. Papier na odbitki zwilżany jest rozpuszczalnikiem barwnika. Jako rozpuszczalnika używa się spirytusu z domieszką gliceryny. Odbitkę przedrukową otrzymujemy przepuszczając między wałkami prasy matrycę wraz z przyłożonym do niej arkuszem zwilżonego alkoholem papieru.

PRZY ZASTOSOWANIU DOBRYCH KALEK

Przy zastosowaniu dobrych kalek lub taśm hektograficznych można z jednej matrycy uzyskać przeciętnie 200 odbitek. Powielacze spirytusowe pozwalają na wykonanie druków wielokolorowych’z jednej. matrycy i w czasie jednego procesu , odbijania, co jest zupełnie niemożliwe przy innych technikach druku, wymagających dla każdego koloru osobnych matryc i po­wtórnego druku.W celu uzyskania różnobarwnych odbitek należy przy spo­rządzaniu matrycy podkładać pod nią kolejno kalki hektogra- ficzne w różnych kolorach.Rozróżniamy powielacze spirytusowe płaskie i obrotowe. W powielaczach. płaskich uzyskujemy odbitkę po przyłożeniu płasko leżącej matrycy do zwilżonego papieru i przesunięciu wzdłuż niej rolki dociskowej.