Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

 

ELEMENTY PROCESU

Chodzi o to, że przedmiotem wyobrażeń mogą być ele­menty procesu zakupu, korzyści i przyjemności z nabytego to­waru itp. Możemy sobie też wyobrażać cechy towaru, jak wygląd, barwę, model, wzór. Ale najważniejsze to wyobrażenie sobie właśnie korzyści płynącej z posiadania tego towaru, a więc spo­sobu użytkowania (np. będziemy czytać ulubioną książkę w wy­godnym fotelu), zadowolenia z doznanych przeżyć (np. będziemy dobrze wyglądać w nowym ubraniu), efektów wielokrotnego używania towaru (np. kobieta kupując nowy krem wyobraża sobie korzystny wygląd swojej twarzy). Fakty te mają ogromne znaczenie i są szeroko wykorzystywane przez organizatorów reklamy.

TRZEBA PRZEWIDYWAĆ

Oznacza to, że każdy orga­nizator reklamy, każdy sprzedawca musi przewidywać omawiane procesy psychiczne i rozumnie je kształtować przez zmniejszenie lub wyeliminowanie wątpliwości powstałych w umyśle konsu­menta. Inaczej mówiąc — treść i sposób przekazywania infor­macji muszą zmierzać do wywołania pozytywnych przekonań, które z .kolei w określonych warunkach spowodują działanie konsumenta. Warto jeszcze zwrócić uwagę na tzw. aspekty uczuciowe ludz­kiego postępowania. Zachowanie się człowieka, a więc i klienta wchodzącego do księgarni, zależne jest od tego, jaką wartość dany przedmiot lub zjawisko przedstawiają w danej chwili dla zainteresowanego.

STANY UCZUCIOWE CZŁOWIEKA

A więc uczucie jest to przeżywanie przez czło­wieka jego stosunku do tego co poznaje i czyni, do rzeczy i zja­wisk otaczającego go świata, do innych ludzi, do ich czynów, do swojej pracy, do siebie i swoich czynów. Miłość i nienawiść, zadowolenie i przykrość, radość i smutek, podniecenie i strach oto niektóre z licznych stanów uczuciowych człowieka. Organizator reklamy musi zawsze brać pod uwagę stany uczu­ciowe człowieka, albowiem przekonania i uczucia stanowią istotne czynniki postawy poprzedzającej decyzje konsumenta.

MOTYW DOMINUJĄCY

Motyw nie występuje w odosobnieniu. Na działanie ludzi składa się zazwyczaj oddziaływanie wielu motywów, nie zawsze zresztą w pełni uświadomionych.U różnych ludzi w określonych sytuacjach przeważają jedne motywy nad innymi. Motyw dominujący stanowi napędową siłę działania i domaga się osiągnięcia celu, na który skierowane zostało działanie człowieka.Na sposób postępowania ludzi, na ich postawęmożna wpły­wać i oddziaływać. Organizm ludzki wrażliwy jest na bodźce zewnętrzne.Bodźce są w rzeczywistości apelami, które odwołują się do motywów naszego postępowania.Zaspokojenie większości potrzeb ludzkich odbywa się obecnie za pośrednictwem zakupu towarów i usług.

POSTĘPOWANIE KONSUMENTA

Jest to wynikiem tego, że dominującą formą gospodarki jest wymiana towarowo- -pieniężna, a, wymiana posiadanych przez konsumentów docho­dów pieniężnych na towary czy usługi jest jedną z ważnych dziedzin naszego życia.Realizowanie tej wymiany wymaga wykonania wielu czyności i działań. Kierując się wyobrażeniami przebiegu i efektu przy­szłych działań człowiek musi świadomie dokonać wyboru metody działania. Ten akt selekcji nazywamy decyzją.Postępowanie konsumenta składa się,zawsze z całego szeregu decyzji i działań. Mamy kilka rodzai działań, jak działania roz­ważne, poprzedzone dłuższym namysłem, działania impul­sywne/którym nie towarzyszy głęboki namysł (podejmowane są nagle pód wpływem silnych bodźców) oraz działania nawy­kowe, którym również nie towarzyszy głębsze zastanowienie się, gdyż przez wielokrotne ich powtarzanie przybierają mecha­niczny charakter.

NA PRZYKŁADZIE

Rozważmy na przykładzie, jakie procesy psychiczne poprzedzają pod­jęcie decyzji. Oto obywatel Kowalski idzie ulicą, mija wiele sklepów, nagle uwagę jego zatrzymuje barwna dekoracja okna księgarskiego. Jest to bodziec, który spowodował zatrzymanie się i skupił uwagę. Ob. Kowalski odebrał wrażenie wzrokowe i w tej chwili zauważył wśród książek w oknie szereg słowników językowych wydanych przez „Wiedzę Powszechną”. Powstało więc w jego umyśle spostrzeżenie. Widok słowników przypomniał mu, że od dawna poszukuje słownika polsko-niemieckiego. Wystąpiła więc u niego potrzeba, czyli chęć posiadania słownika. Po krótkim namyśle ob. Kowalski wszedł do księgarni z zamiarem uzy­skania informacji na temat poszukiwanej książki. Wybrał więc jedną możliwość działania.

NAJPROSTSZY SCHEMAT

W rozmowie ze sprzedawcą upewnił się, że poszu­kiwany słownik jest właśnie w sprzedaży oraz, że są także do nabycia „Rozmówki polsko-niemieckie”. Obywatel Kowalski wybrał więc kolejną możliwość działania, postanowił zakupić obie książki, czyli podjął decy- z j ę, którą od razu zrealizował zaspokajając tym samym od dawna o d- czuwaną potrzebę. Jak z powyższego widać, decyzja jest syntezą odebranych wrażeń, spostrzeżeń i odczuwalnych potrzeb, jest wyborem określonego sposobu działania i jak gdyby jego myślowym wykonaniem. Dopiero w oparciuo  decyzję następuje działanie będące jej realizacją.A oto najprostszy schemat podejmowania decyzji:BODŹCE ŚWIADOMOŚĆ Zwrócenie uwagi Wrażenia.Spostrzeżenia ,   Potrzeby Pragnienia.Uprzednie doświadczenia,Wyobrażenia,Przekonania,Postawy,Myślowe rozważenie możliwości działania DECYZJA — wybór jednej możliwości działania DZIAŁANIE (realizacja decyzji).

W UMYŚLE ODBIORCY

Wywołanie w umyśle odbiorcy, w oparciu o zastosowany bo­dziec, zamierzonych skojarzeń odbywa się przez stworzenie warunków do skojarzenia: towaru z potrzebą, znaku firmo­wego z towarem, jakości towaru ze znakiem firmowym;    utrwalenie wytworzonych skojarzeń osiąga się przez powta­rzalność stosowania.użytych bodźców;    informowanie odbiorców polega na przekazywaniu informacji o  potrzebach, które może zaspokoić reklamowany towar, o ce­chach praktycznych, estetycznych, ekonomicznych towaru,o  możliwościach i formach dokonania zakupu (sprzedaży, do­stawy itp.);   skłonienie odbiorcy reklamy do podjęcia decyzji osiąga się bądź przez argumentację racjonalną lub emocjonalną, bądź też przez nakaz (kup książkę…); .

CAŁOKSZTAŁT SPRAW

Wśród klientów, tak jak ; wśród, sprzedawców, znajdują się ludzie o różnorodnych , cechach psychicznych. Nie mamy oczy­wiście możliwości, aby naprzeciw nerwowego klienta wychodził szczególnie opanowany sprzedawca, dążyć natomiast należy do tego, żeby sprzedawcy uwzględniali przy obsłudze różnorodność psychiczną nabywców. Wymaga, to przede wszystkim poznawania nabywców, obserwowania ich zachowania i postępowania. Jedno jest niewątpliwe, że to właśnie sprzedawcy muszą się dosto­sować do nabywców, a nie odwrotnie. Całokształt spraw związanych z przygotowaniem dru­ku i rozpowszechnianiem książki podlega ministrowi kultury i sztuki, któremu podlegają poszczególne wydawnictwa (z wyjąt­kiem niektórych, resortowych), wszystkie drukarnie oraz Skład­nica Księgarska (hurt) i Centrala Księgarstwa „Dom Książki” (sieć detaliczna).

ZAŁOŻENIA I PODZIAŁ ZADAŃ

Wyłączając sprawy drukarń, czyli zakładów poligraficznych, które z uwagi na swoją produkcyjną specyfikę stanowią odrębną dziedzinę — zajmiemy się działalnością tych ogniw, które pla­nując i przygotowując książkę do wydania muszą ^.wspólnie z aparatem księgarskim troszczyć się o stworzenie właściwych warunków dla sprzedaży. Księgarstwo oraz wydawnictwa posiadają swoją odrębną strukturę organizacyjną; z uwagi jednak na stałe związki zacho­dzące między tymi ogniwami przyjęto termin „ruch” wydawni- cżo-księgarski,’ jako określenie całokształtu działalności instytucji wydawniczych i księgarskich oraz związanej z ich rozwojem polityki resortu kultury i sztuki.