Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

 

DOKŁADNA KARTOTEKA

Jaka jest struk­tura rolnictwa i hodowli w zasięgu księgarni rolniczej, jakie szkoły muzyczne, zespoły, orkiestry i zainteresowanie muzyczne śrpdowiska — w zasięgu księgarni muzycznej itp.Dokładna kartoteka instytucji i zakładów specjalistycznych służy w księgarni specjalistycznej do częstego informowania o – biorców. Informacje drukowane muszą być systematyczne,^ kon­kretne i muszą budzić zaufanie. Ekspozycja w oknie musi nie­jako wychodzić na spotkanie zainteresowaniom specjalistów, syg­nalizować nowości, przypominać literaturę popularno-techmczną tym którzy podnoszą swoje kwalifikacje. Nieustający rozwoj nauki i techniki wymaga od pracownika księgarni specjalistycz­nej dobrej orientacji w klasyfikacji nauk i dziedzin gospodarki, w przeciwnym wypadku bowiem zetknięcie z odbiorcą-specjali- stą może być kompromitacją księgarza i jego placówki.

POWAŻNA TROSKA

Poważnej troski wymaga literatura dla wąskich specjalności. Są to książki wydawane przy dużych kosztach, w małych nakła­dach. Książki te muszą znaleźć odbiorców, co jest równoznaczne z koniecznością dobrego nacelowania informacji i reklamy ofer­towej. Odbiorcy tej literatury powinni być informowani syste­matycznie nawet telefonicznie, gdyż inicjatywa księgarni w tym zakresie ułatwia pracę fachowcom, pomaga im rozwiązywać istotne problemy produkcyjne. Księgarnia rozwijająca szeroką działalność informacyjną zdobywa szybko opinię placówki nie­zbędnej dla prawidłowego funkcjonowania naszej, gospodarki, nauki czy kultury.

KSIĘGARNIA POWIATOWA

Księgarnia nosząca miano „powiatowej” działa nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale do jej obowiązków należy również za­opatrywanie sieci pomocniczej na wsi, a co za tym idzie, organi­zowanie informacji i reklamy, bądź przez tę siec bądz tez bez- ^ pośrednio, w skali całego powiatu. Oznacza  to, ze księgarnia powiatowa powinna posiadać adresy instytucji, zakładów pracy, szkół oraz poważniejszych odbiorców z terenu powiatu po to by informować, zachęcać do zakupu, zapraszać do odwiedzania księgarni, itp. Szczególnie istotne dla propagandy czytelnictwa jest nadą­żanie współpracy z aparatem służby rolnej (agronom, zootechnik, instruktor Przysposobienia Rolniczego), który jest naturalnym sprzymierzeńcem księgarza w upowszechnianiu wydawnictw .

TAKIE SAMO ZNACZENIE

Takie samo znaczenie ma współpraca z wiejskimi osrodkam zdrowia w dziedzinie popularyzacji literatury z zakresu oświaty sanitarnej.Również współpraca z kółkami rolniczymi i ludowymi zespo, łami sportowymi, z oddziałami straży pożarnych oraz z innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi – stwarza księgarń szeroki front oddziaływania. Księgarnia nie powinna ograniczać się do informacji i kon­taktów. Z pomocą aktywu organizacji społecznych działających na wsi może ona organizować lub inspirować organizowanie spot­kań z pisarzami, wieczorów dyskusyjnych, kiermaszy i innych imprez dla wiejskich czytelników.

DLA ZAPEWNIENIA POPARCIA

Dla zapewnienia sobie poparcia władz powiatu księgarnia po­winna występować z konkretnymi ‚propozycjami przeprowadzenia akcji upowszechnienia określonej literatury, związanej bądź to 2    aktualnymi wydarzeniami politycznymi, bądź z potrzebami go­spodarczymi powiatu.W ten sposób praca księgami wychodzi naprzeciw planom działania gospodarzy powiatu. Mówiliśmy już .w poprzednich klasach o celach, które przyświecają księgarskiej działalności propagandowej. Zachęcać do czytania i korzystania z treści zawartych w książkach można indywidualnie w księgarni, można też poza jej lokalem. Szcze­gólnie sprzyjające okoliczności dla propagandy czytelnictwa istnieją w większych skupiskach ludzkich, a przede wszystkim w zakładach pracy.

 

ODBIORCY KSIĄŻKI

Zakład pracy, to z reguły zamknięta na stosunkowo niewiel­kim terenie samodzielna jednostka gospodarcza, naukowa czy administracyjna, mająca określone zadania produkcyjne badaw­cze, wychowawcze czy usługowe. Przyjęło się, ze zakładem pra­cy nazywa się nie tylko fabryki, kopalnie czy huty, ale i inne instytucje,’ gdzie zatrudnieni pracownicy wykonują określone zadania. Również i dla księgarzy terenem działalności mogą być wszystkie zakłady pracy, a chociaż każdy z nich ma mny cha­rakter, to jednak mają one jedną cechę wspólną: skupiają wię – szą ilość ludzi (nierzadko jest to wielotysięczna załoga), którzy przez fakt zatrudnienia ich w tym zakładzie związani są z miej­scem pracy, przebywając tam przez wiele godzin w ciągu dnia.

ZNALEŹĆ DOSTĘP

Pracowników jednego zakładu pracy wiążą ze sobą me tylko miejsce i godziny pracy. Zbliża ich do siebie również charakter pracy, wspólne problemy zawodowe i bytowe, wspólne zainte­resowania, nieraz długoletnie znajomości. Jest rzeczą oczywistą, że w takich skupiskach; ludzkich jest wielu miłośników książki i stałych bywalców ^sięgarni. Ale są wśród nich tacy, którzy księgarni nie odwiędzają^prawie wcale,- a do książek zaglądają rzadko. !W domu czy na-ulicy są oni trudno uchwytni, ale w miejscu pracy można — przy odpo­wiedniej organizacji .— znaleźć .do nich dostęp.

SPRZYJAJĄCE CZYNNIKI

Sprzyjają temu również i inne czynniki, które można uszeregować w sposób następujący’ wspólna problematyka fachowa (produkcja, usługi, problemy naukowe, biuro itp.),  ambicje podnoszenia kwalifikacji (awansu zawodowego i spo­łecznego) i osiągania lepszych zarobków,   wspólne lub zbliżone zainteresowania pozazawodowe i zwią­zana z tym chęć naśladowania (uczenia się) osób bardziej wyrobionych życiowo, towarzysko czy kulturalnie,    wpływ wychowawczy osób cieszących się autorytetem oraz wpływ organizacji społecznych działających w zakładzie pracy.Wymienione tu czynniki wskazują, że zakłady pracy, ich za­dania, organizacja i wpływ jaki wywierają na życie pracownika   są terenem dużych możliwości działania księgarza.

PRODUKCJA KSIĄŻKI W POLSCE

W Polsce  jest zatrudnionych około 10 milionów lu­dzi; dotarcie więc z książką do miejsc ich zatrudnienia, rozwi­nięcie tam właściwej informacji i zachęty do korzystania z książ­ki — to zwielokrotnienie informacji, wpływu i oddziaływania księgarni. Produkcja książki w Polsce dąży do pełnego zaspokojenia różnorodnych potrzeb czytelniczych naszego społeczeństwa. Szcze­gólną wagę przywiązuje się do zaspokojenia potrzeb rozwijającej się gospodarki narodowej, do produkcji książek technicznych, medycznych, ekonomicznych, naukowych. Wszystkie istotne za­dania wynikające z naszych planów gospodarczego rozwoju mu­szą znaleźć odbicie w tematyce naszego piśmiennictwa technicz- no-fachowego.

POSTĘP TECHNICZNY

Jest więc rzeczą zrozumiałą, że muszą się uka­zywać nie tylko książki dla inżynierów i techników, ale też książki dla robotników, i majstrów, a także książki popularyzu­jące w społeczeństwie rozwój i znaczenie techniki. Postęp techniczny zależy nie tylko od rozbudowy zakładów czy instalacji nowoczesnych maszyn, ale również w poważnym stopniu od tego, jak ludzie pracujący przy tych maszynach po­trafią je wykorzystać, ile wniosą własnej wiedzy, inteligencji, inicjatywy. W warunkach naszego, kraju rozbudowa gospodarki, jej ciągłe unowocześnianie i stały wzrost produkcji zależą od rozwoju kwalifikacji milionów pracowników, od rozwoju ich świadomości i odpowiedzialności za swój odcinek pracy.