Category: Reklama i propaganda książki

Projektowanie stron www Katowice Śląsk

Posiadanie świetnie prosperującej strony internetowej jest w dzisiejszych czasach całkowitą podstawą, jeśli chcemy, aby nasze przedsiębiorstwo odniosło sukces. Większość młodych osób, które od urodzenia korzystają z internetu, nie wchodzi już do restauracji bez dokładnego sprawdzenia jej recenzji. Dla młodych ludzi jest to standard, zwłaszcza dla tych żyjących w dużych miastach. Restauracje serwują przecież bardzo często oferty lunchowe, więc ich dzisiejszą ofertę najprościej jest sprawdzić na ich stronie internetowej. Ta sytuacja nie odnosi się tylko do restauracji, ale również do wielu innych przedsiębiorstw usługowych oraz sklepów. Młody człowiek nie wchodzi do sklepu, jeśli nie ma on prężnie działającej strony internetowej. Dla niego jest to nieznana marka, która wygląda wręcz podejrzanie, gdyż kto w dzisiejszych czasach nie posiada strony internetowej. Projektowanie storn www Katowice Śląsk zajmuje się wielu wspaniałych informatyków, którzy chętnie wykonają dla nas piękną oraz bardzo czytelną stronę internetową.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

PLAKATY REKLAMOWE

Niezależnie od tego wszyscy wydawcy polscy i zagraniczni przy­gotowują specjalnie, na wysokim poziomie, wiele materiałów informacyjno-reklamowych. Dzięki temu licznie zwiedzający MTK nasi księgarze mają okazję do zapoznania się z drukowaną reklamą książki z wielu krajów świata.W reklamie MTK uczestniczą również księgarnie przez eks- ‚ ponowanie plakatów i wywieszek w oknach. Korespondencja wychodząca w czasie trwania MTK z „Ars Polony” i innych przedsiębiorstw księgarskich zaopatrywana jest w specjalną na­lepkę reklamową. W ostatnich latach MTK organizowane są w połowie maja, w ten sposób liczni goście zagraniczni mogą obejrzeć trwający w tym czasie warszawski kiermasz książki, a dla mieszkańców stolicy połączenie tych dwóch imprez spra­wia, że maj staje się w całości miesiącem szerokiej propagandy książki.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

POKAZY I PRZEGLĄD KRAJOWE

Aukcje są tradycyjną formą sprzedaży i popularyzacji książki, mają już swoją historię, albowiem najdawniejsza aukcja w Polsce odbyła się w Gdańsku w 1676 r. Księgarz Michał Groell w 1765 roku uzyskał u króla Stanisława Augusta przywilej, na podstawie którego przez 30 lat prowadził salę aukcyjną i jako pierwszy rozpoczął wydawanie katalogów aukcyjnych.Szczególnie istotna jest strona informacyjno-reklamowa aukcji. Nieodzownym jej elementem jest katalog wydawnictw (druków) wystawianych na sprzedaż. Informacje o terminie i miejscu aukcji rozsyłane są wraz z katalogiem i zaproszeniem do wszyst­kich bibliotek, instytucji naukowych i bibliofilów. Chodzi o to, żeby pierwszeństwo zakupu cennych i rzadkich tytułów zapew­nić tym właśnie instytucjom.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

WZORCOWE EGZEMPLARZE

Polegają one na zgromadzeniu wzorcowych egzemplarzy wszystkich posiadanych książek oraz zapewnieniu warunków dla składania zamówień. Eksponowanym wydawnictwom muszą towarzyszyć materiały reklamowe o wystawianych książkach. Stoiska giełdy muszą być wyposażone w najprostsze druki zamówieniowe. Wskazane ^est, by katalog giełdy był odbiciem dysponend magazynowych Skład­nicy Księgarskiej.Znaczenie giełdy polega na tym, że ułatwia księgarzom za­poznanie się z szerokim asortymentem i skonfrontowanie potrzeb swojego terenu z możliwością zaopatrzenia.Pracownicy obsługujący giełdę to z reguły dobrzy znawcy asortymentu, którzy potrafią przez dobrą reklamę usług prze­konać księgarzy o celowości zakupu.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

W NIEKTÓRYCH MIASTACH

W Warszawie i niektórych innych miastach organizowane są od lat przeglądy nowości dla prasy. Polegają one na wyeksponowaniu tych nowości wydawniczych za dany okres (miesiąc) w czasie konferencji prasowej, na której dobrze przy­gotowany znawca produkcji wydawniczej omawia i prezentuje poszczególne tytuły. Konferencje takie zapoczątkował przed laty Departament Wydawnictw Ministerstwa Kultury i Sztuki; można je jednak organizować wszędzie tam, gdzie to okaże się potrzebne, jeśli tylko miejscowy księgarz lub wydawca podejmie się oma­wiania tych książek. Przeglądy mają duże znaczenie informa- cyjno-reklamowe, gdyż wprowadzają nawyk systematycznego informowania przedstawicieli prasy, dzięki czemu informacja, jaką otrzymują czytelnicy prasy, staje się pełniejsza i coraz ciekawsza.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

NA PODOBNYCH ZASADACH

Na podobnych zasadach organizowane są’ centralnie dla księ­garzy pokazy nowości płyt gramofonowych oraz reprodukcji oprawnych. I tutaj również pokaz z odpowiednim komentarzem stanowi ważki element reklamowy.Określiliśmy reklamę jako dzia­łalność, której składowe części to informacja o towarze oraz za­chęta do kupna tego towaru. Ale reklama nie jest działaniem przypadkowym. Dobór środków i metod, wybór miejsca i czasu, wszystko podporządkowane jest określonemu celowi. Jeśli jeszcze przypomnimy, że przedmiotem działania reklamy jest zawsze człowiek i jego świadomość, to można już wyprowadzić drugą definicję, która mówi, że:  Reklama jest to planowe oddzia­ływanie na psychikę konsumenta (odbiorcy) w celu skłonienia go do kupna reklamowanego towaru.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

SKUTECZNE ODDZIAŁYWANIE

Ażeby oddziaływanie było skuteczne, organizatorzy reklamy muszą znać prawa rządzące psychiką ludzką, znać zasady postępowania konsumentów i wy­korzystywać umiejętnie te cechy ludzkiej świadomości, które ułatwiać mogą pozytywne przyjmowanie apeli reklamowych. Tak więc warunkiem skutecznej reklamy, czyli takiej, która trafia do odbiorcy i kształtuje jego postępowanie — jest opa­nowanie elementarnych wiadomości o psychice człowieka i prze­biegu podejmowania decyzji zakupu towarów. Nieznajomość psychiki odbiorcy-konsumenta prowadzi do tego, że przemawia­my do niego językiem, którego on nie pojmuje i w konsekwencji działalność reklamowa stanowi jedynie stratę środków i pracy ludzkiej.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

POTRZEBA I ZNACZENIE ZNAJOMOŚCI PSYCHIKI KONSUMENTA

Sztuka sprzedawania zależy m. in. od doboru odpowiedniego asortymentu towarów, od odpowiedniej informacji 0 nich, od stworzenia takich warunków, by właśnie te a nie inne. towary zechcieli wybrać odbiorcy dla zaspokojenia swych potrzeb.Każdy odbiorca jest istotą świadomą, a każde jego poczy­nanie — w tym również zakup towarów, wybór ich rodzai oraz czasu i miejsca zakupu — jest ukształtowane świadomymi czy­nami. Weźmy dla przykładu kilka czynności, jak: kupno gazety, książki i kupno telewizora.Kupno gazety można na pewno określić jako działalność naj­mniej skomplikowaną. A jednak wymaga wielu czynności, jak pójście do kiosku, wybór odpowiedniej gazety, uiszczenie należ­ności itp.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

WSZYSTKIE ARGUMENTY

Widać to na ostatnim przykładzie, jakim jest kupno telewizora. To już pow*ażny i rzadki zakup. Najpierw dojrzewa w nas de­cyzja, później zaczynamy gromadzić gotówkę. Jednocześnie w gronie rodziny czy znajomych trwają rozważania i dyskusje na temat marki i wielkości aparatu. Rozważamy wszystkie argumenty za i przeciw, odwiedzamy sklepy, konfrontujemy ja­kość odbioru i wrażenie estetyczne. Wreszcie następuje wybór sklepu, gdzie również w trakcie kupna szukamy potwierdzenia słuszności naszego wyboru tej a nie innej marki telewizora.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

RODZAJE WRAŻEŃ

Wyróżnić możemy różne rodzaje wrażeń. Wrażenie wzro­kowe — to widzenie barw. Bodźcem dla narządu wzroku jest światło, tak jak bodźcem dla narządu słuchu — fale dźwię­kowe. Wrażenie węchowe odczuwamy dlatego, że wraz z po­wietrzem przenikają do nosa pachnące części substancji. Wra­żenia skórne występują w przypadku dotyku, zimna, ciepła i bólu. Mamy również 4 wrażenia smakowe, a mianowicie: słodkie, kwaśne, słone i gorzkie.   Człowiek niczemu tak nie wierzy jak własnym zmysłom. Najważniejszym organem zmysłu są oczy. One nie tylko naj­szybciej orientują się w przestrzeni i ją opanowują, ale także pomagają w zapamiętaniu obserwowanych rzeczy.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.