Author Archive

POSTĘPOWANIE KONSUMENTA

Jest to wynikiem tego, że dominującą formą gospodarki jest wymiana towarowo- -pieniężna, a, wymiana posiadanych przez konsumentów docho­dów pieniężnych na towary czy usługi jest jedną z ważnych dziedzin naszego życia.Realizowanie tej wymiany wymaga wykonania wielu czyności i działań. Kierując się wyobrażeniami przebiegu i efektu przy­szłych działań człowiek musi świadomie dokonać wyboru metody działania. Ten akt selekcji nazywamy decyzją.Postępowanie konsumenta składa się,zawsze z całego szeregu decyzji i działań. Mamy kilka rodzai działań, jak działania roz­ważne, poprzedzone dłuższym namysłem, działania impul­sywne/którym nie towarzyszy głęboki namysł (podejmowane są nagle pód wpływem silnych bodźców) oraz działania nawy­kowe, którym również nie towarzyszy głębsze zastanowienie się, gdyż przez wielokrotne ich powtarzanie przybierają mecha­niczny charakter.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

NA PRZYKŁADZIE

Rozważmy na przykładzie, jakie procesy psychiczne poprzedzają pod­jęcie decyzji. Oto obywatel Kowalski idzie ulicą, mija wiele sklepów, nagle uwagę jego zatrzymuje barwna dekoracja okna księgarskiego. Jest to bodziec, który spowodował zatrzymanie się i skupił uwagę. Ob. Kowalski odebrał wrażenie wzrokowe i w tej chwili zauważył wśród książek w oknie szereg słowników językowych wydanych przez „Wiedzę Powszechną”. Powstało więc w jego umyśle spostrzeżenie. Widok słowników przypomniał mu, że od dawna poszukuje słownika polsko-niemieckiego. Wystąpiła więc u niego potrzeba, czyli chęć posiadania słownika. Po krótkim namyśle ob. Kowalski wszedł do księgarni z zamiarem uzy­skania informacji na temat poszukiwanej książki. Wybrał więc jedną możliwość działania.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

NAJPROSTSZY SCHEMAT

W rozmowie ze sprzedawcą upewnił się, że poszu­kiwany słownik jest właśnie w sprzedaży oraz, że są także do nabycia „Rozmówki polsko-niemieckie”. Obywatel Kowalski wybrał więc kolejną możliwość działania, postanowił zakupić obie książki, czyli podjął decy- z j ę, którą od razu zrealizował zaspokajając tym samym od dawna o d- czuwaną potrzebę. Jak z powyższego widać, decyzja jest syntezą odebranych wrażeń, spostrzeżeń i odczuwalnych potrzeb, jest wyborem określonego sposobu działania i jak gdyby jego myślowym wykonaniem. Dopiero w oparciuo  decyzję następuje działanie będące jej realizacją.A oto najprostszy schemat podejmowania decyzji:BODŹCE ŚWIADOMOŚĆ Zwrócenie uwagi Wrażenia.Spostrzeżenia ,   Potrzeby Pragnienia.Uprzednie doświadczenia,Wyobrażenia,Przekonania,Postawy,Myślowe rozważenie możliwości działania DECYZJA — wybór jednej możliwości działania DZIAŁANIE (realizacja decyzji).

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

W UMYŚLE ODBIORCY

Wywołanie w umyśle odbiorcy, w oparciu o zastosowany bo­dziec, zamierzonych skojarzeń odbywa się przez stworzenie warunków do skojarzenia: towaru z potrzebą, znaku firmo­wego z towarem, jakości towaru ze znakiem firmowym;    utrwalenie wytworzonych skojarzeń osiąga się przez powta­rzalność stosowania.użytych bodźców;    informowanie odbiorców polega na przekazywaniu informacji o  potrzebach, które może zaspokoić reklamowany towar, o ce­chach praktycznych, estetycznych, ekonomicznych towaru,o  możliwościach i formach dokonania zakupu (sprzedaży, do­stawy itp.);   skłonienie odbiorcy reklamy do podjęcia decyzji osiąga się bądź przez argumentację racjonalną lub emocjonalną, bądź też przez nakaz (kup książkę…); .

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

CAŁOKSZTAŁT SPRAW

Wśród klientów, tak jak ; wśród, sprzedawców, znajdują się ludzie o różnorodnych , cechach psychicznych. Nie mamy oczy­wiście możliwości, aby naprzeciw nerwowego klienta wychodził szczególnie opanowany sprzedawca, dążyć natomiast należy do tego, żeby sprzedawcy uwzględniali przy obsłudze różnorodność psychiczną nabywców. Wymaga, to przede wszystkim poznawania nabywców, obserwowania ich zachowania i postępowania. Jedno jest niewątpliwe, że to właśnie sprzedawcy muszą się dosto­sować do nabywców, a nie odwrotnie. Całokształt spraw związanych z przygotowaniem dru­ku i rozpowszechnianiem książki podlega ministrowi kultury i sztuki, któremu podlegają poszczególne wydawnictwa (z wyjąt­kiem niektórych, resortowych), wszystkie drukarnie oraz Skład­nica Księgarska (hurt) i Centrala Księgarstwa „Dom Książki” (sieć detaliczna).

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

ZAŁOŻENIA I PODZIAŁ ZADAŃ

Wyłączając sprawy drukarń, czyli zakładów poligraficznych, które z uwagi na swoją produkcyjną specyfikę stanowią odrębną dziedzinę — zajmiemy się działalnością tych ogniw, które pla­nując i przygotowując książkę do wydania muszą ^.wspólnie z aparatem księgarskim troszczyć się o stworzenie właściwych warunków dla sprzedaży. Księgarstwo oraz wydawnictwa posiadają swoją odrębną strukturę organizacyjną; z uwagi jednak na stałe związki zacho­dzące między tymi ogniwami przyjęto termin „ruch” wydawni- cżo-księgarski,’ jako określenie całokształtu działalności instytucji wydawniczych i księgarskich oraz związanej z ich rozwojem polityki resortu kultury i sztuki.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

GŁÓWNY CZYNNIK

To właśnie jest głównym czynnikiem odróżniającym produkcję i   sprzedaż książki od innych branż przemysłu i handlu.  Wydawnictwo jako producent książek jest inicjatorem napi­sania, potem wydania określonych pozycji. Wydawnictwo, szcze­gólnie specjalistyczne, współpracuje ściśle z resortami gospodar­czymi, z uczelniami oraz instytucjami naukowymi, badawczymi itp. Można więc z całą pewnością przyjąć, że w wyniku długiego. procesu dyskusji nad potrzebą wydania, a później pracy redak­cyjnej nad maszynopisem książki — wydawca, obok autora, jest najlepiej i najwcześniej poinformowany o wartości książki, o jej zaletach i przeznaczeniu. Z tego faktu wypływają wnioski dla’ organizacji działalności reklamowej.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

PODSTAWOWE ZADANIE

Dlatego podstawowym i stałym zadaniem SK jest wyposa­żanie sieci księgarskiej w niezbędne materiały informacyjno-bi­bliograficzne dotyczące całej zaplanowanej do sprzedaży produk­cji wydawniczej, materiały zebrane od poszczególnych wydawców przygotowujących książki do druku. Materiały te, a w szczegól­ności „Zapowiedzi Wydawnicze”, „Kartkowy Katalog Nowości” czy „Katalog Składowy” — same nie należą do środków reklamy, ale jako źródłowa informacja stanowią dla księgarza narzędzie pracy niezbędne dla prawidłowej organizacji zakupu i sprzedaży. Tak więc wymienione materiały informacyjno-bibliograficzne sta­nowią dla sieci księgarskiej źródła reklamy, a wiadomości w nich zawarte pozwalają księgarzowi formułować podstawową infor­mację dla odbiorcy.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

Z WŁADZAMI NACZELNYMI

Z władzami naczelnymi organizacji społecznych, młodzieżo­wych, kulturalnych (Związek Młodzieży Socjalistycznej, Zwią­zek Młodzieży Wiejskiej. Związek Literatów-Polskich, Naczel­na Organizacja Techniczna itp.),  z centralnymi organami prasy, radia i telewizji, a także z in­nymi centralami środków masowego przekazu,z redakcjami czasopism specjalistycznych o charakterze ogól­nopolskim.Niezależnie od bezpośrednich zadań reklamowo-propagando- wych do obowiązku tego wydziału należy: organizacja i nadzór nad działalnością przedsiębiorstw w za­kresie kolportażu książki, organizacja i nadzór nad działalnością klubów książki i klu­bów miłośników książki przy księgarniach,organizacja i nadzór nad całokształtem upowszechnienia książ­ki na wsi,  opracowywanie założeń loterii książkowej i nadzór nad jej wykorzystaniem w sieci księgarskiej.

 

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

WYDZIAŁ REKLAMY

Wydział Reklamy Centrali Księgarstwa reprezentuje wszyst­kie potrzeby reklamowe przedsiębiorstw i księgarni „Domu Książki” .wobec Składnicy Księgarskiej oraz wydawnictw. On opiniuje i załatwia indywidualne wnioski o pomoc lub udział wydawcy w akcji reklamowej, propagandowej na terenie posz­czególnych przedsiębiorstw. Tenże wydział zbiera co roku opinie przedsiębiorstw „Domu Książki” na temat przydatności w sieci księgarskiej druków reklamowych oraz innych form pomocy wydawców i Składnicy Księgarskiej i dyskutuje je z zainteresowanymi dla dalszego doskonalenia tej pomocy. Wszelkie drobne sprawy, jak nakłady druków, terminy spotkań, wspólne wystąpienia uzgadniane są na bieżąco.

 

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.