Author Archive

WSZYSTKIE ARGUMENTY

Widać to na ostatnim przykładzie, jakim jest kupno telewizora. To już pow*ażny i rzadki zakup. Najpierw dojrzewa w nas de­cyzja, później zaczynamy gromadzić gotówkę. Jednocześnie w gronie rodziny czy znajomych trwają rozważania i dyskusje na temat marki i wielkości aparatu. Rozważamy wszystkie argumenty za i przeciw, odwiedzamy sklepy, konfrontujemy ja­kość odbioru i wrażenie estetyczne. Wreszcie następuje wybór sklepu, gdzie również w trakcie kupna szukamy potwierdzenia słuszności naszego wyboru tej a nie innej marki telewizora.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

RODZAJE WRAŻEŃ

Wyróżnić możemy różne rodzaje wrażeń. Wrażenie wzro­kowe — to widzenie barw. Bodźcem dla narządu wzroku jest światło, tak jak bodźcem dla narządu słuchu — fale dźwię­kowe. Wrażenie węchowe odczuwamy dlatego, że wraz z po­wietrzem przenikają do nosa pachnące części substancji. Wra­żenia skórne występują w przypadku dotyku, zimna, ciepła i bólu. Mamy również 4 wrażenia smakowe, a mianowicie: słodkie, kwaśne, słone i gorzkie.   Człowiek niczemu tak nie wierzy jak własnym zmysłom. Najważniejszym organem zmysłu są oczy. One nie tylko naj­szybciej orientują się w przestrzeni i ją opanowują, ale także pomagają w zapamiętaniu obserwowanych rzeczy.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

ODZWIERCIEDLENIE PRZEDMIOTÓW

Wrażenia są podstawą dla tworzenia się bardziej złożonych procesów w psychice człowieka, mianowicie spostrzeżeń. Spostrzeżeniem nazywa się proces psychiczny odzwier­ciedlenia przedmiotów lub zjawisk działających w danej chwili na narządy zmysłów. O ile spostrzeganie jest zamierzone, pla­nowe i podjęte dla jakiegoś określonego celu, to przekształca się ono w obserwację. Obserwację stanowi poznawanie przed­miotu w procesie spostrzegania. Jest to spostrzeganie pełne na­mysłu i uwagi.           Spostrzegawczość jest to zdolność dostrzegania .nie-‚ wielkich nawet zmian.w ogólnym wyglądzie przedmiotów i.zja­wisk oraz dostrzegania licznych szczegółów, a przede wszystkim tych, które mają istotne znaczenie.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

SKIEROWANIE ŚWIADOMOŚCI

Obserwując cokolwiek przeprowadzamy zawsze selekcję bodź­ców, reagujemy na jedne, a pomijamy inne. Tak np. obserwując wystawę sklepową cała nasza uwaga może zostać pochłonięta przez wabiki reklamowe, przez interesujące ruchome urządzenia, wskutek czego nie dostrzeżemy wystawionych towarów. Skierowanie świadomości na określony przedmiot nazywamy uwagą, która jest selektywna. Jeśli zwrócimy uwagę konsu­menta na coś, to musimy się liczyć z tym, że odwrócimy ją od czegoś innego. Uwaga może być dowolna i mimowolna. Z uwagą dowolną mamy do czynienia wówczas, gdy zgodnie z naszym zamiarem zwracamy ją na coś, natomiast uwaga mimowol­na wystąpi wtedy, kiedy skierowana jest na dany przedmiot bez naszego świadomego zamiaru i bez wysiłków z naszej strony.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

PRZYCIĄGNIĘCIE UWAGI

Tak np. przechodnie kierują mimowolną uwagę na mijane okna wystawowe sklepów. Jeśli wzbudzą one zainteresowanie czymś szczególnym, wówczas kieruje się na nie uwaga dowolna, prze­chodzący zatrzymuje się i już nie patrzy na wystawę, a obser­wuje ją i podlega działaniu bodźców kształtujących postępowanie. Uwagę przyciąga zwykle każdy, silnie działający bodziec, jak np. dźwięk, ruch, barwa, światło. Istotną rolę w przyciąganiu uwagi odgrywa stopień zainteresowania danym przedmiotem. Dalsze zjawiska psychiczne to pamięć, skojarzenie i wyobra­żenie. Na proces pamięci składa się zdolność zapamiętywania, zachowania, przypomnienia i rozpoznania.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

ODTWORZENIE SPOSTRZEŻENIA

Jeśli wyobrażenie jest jedynie odtworzeniem dawnego spo­strzeżenia’nazywamy je odtwórczym i stanowi ono proces pamięciowy. Psychika ludzka może jednak tworzyć wyobrażenia rzeczy lub zjawisk bezpośrednio przed tym nie oglądanych. Mó­wimy wówczas, że są to wyobrażenia twórcze. Zdolność tworzenia nowych obrazów na podstawie materiału poprzednich spostrzeżeń nazywamy wyobraźnią. Materiałem dla wy­obrażeń mogą być oglądane filmy, czytane książki, opowiadania innych osób. Wyobrażenia odgrywają ważną rolę w życiu czło­wieka, oddziałują też w poważnym stopniu na decyzje konsu­mentów.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

ELEMENTY PROCESU

Chodzi o to, że przedmiotem wyobrażeń mogą być ele­menty procesu zakupu, korzyści i przyjemności z nabytego to­waru itp. Możemy sobie też wyobrażać cechy towaru, jak wygląd, barwę, model, wzór. Ale najważniejsze to wyobrażenie sobie właśnie korzyści płynącej z posiadania tego towaru, a więc spo­sobu użytkowania (np. będziemy czytać ulubioną książkę w wy­godnym fotelu), zadowolenia z doznanych przeżyć (np. będziemy dobrze wyglądać w nowym ubraniu), efektów wielokrotnego używania towaru (np. kobieta kupując nowy krem wyobraża sobie korzystny wygląd swojej twarzy). Fakty te mają ogromne znaczenie i są szeroko wykorzystywane przez organizatorów reklamy.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

TRZEBA PRZEWIDYWAĆ

Oznacza to, że każdy orga­nizator reklamy, każdy sprzedawca musi przewidywać omawiane procesy psychiczne i rozumnie je kształtować przez zmniejszenie lub wyeliminowanie wątpliwości powstałych w umyśle konsu­menta. Inaczej mówiąc — treść i sposób przekazywania infor­macji muszą zmierzać do wywołania pozytywnych przekonań, które z .kolei w określonych warunkach spowodują działanie konsumenta. Warto jeszcze zwrócić uwagę na tzw. aspekty uczuciowe ludz­kiego postępowania. Zachowanie się człowieka, a więc i klienta wchodzącego do księgarni, zależne jest od tego, jaką wartość dany przedmiot lub zjawisko przedstawiają w danej chwili dla zainteresowanego.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

STANY UCZUCIOWE CZŁOWIEKA

A więc uczucie jest to przeżywanie przez czło­wieka jego stosunku do tego co poznaje i czyni, do rzeczy i zja­wisk otaczającego go świata, do innych ludzi, do ich czynów, do swojej pracy, do siebie i swoich czynów. Miłość i nienawiść, zadowolenie i przykrość, radość i smutek, podniecenie i strach oto niektóre z licznych stanów uczuciowych człowieka. Organizator reklamy musi zawsze brać pod uwagę stany uczu­ciowe człowieka, albowiem przekonania i uczucia stanowią istotne czynniki postawy poprzedzającej decyzje konsumenta.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

MOTYW DOMINUJĄCY

Motyw nie występuje w odosobnieniu. Na działanie ludzi składa się zazwyczaj oddziaływanie wielu motywów, nie zawsze zresztą w pełni uświadomionych.U różnych ludzi w określonych sytuacjach przeważają jedne motywy nad innymi. Motyw dominujący stanowi napędową siłę działania i domaga się osiągnięcia celu, na który skierowane zostało działanie człowieka.Na sposób postępowania ludzi, na ich postawęmożna wpły­wać i oddziaływać. Organizm ludzki wrażliwy jest na bodźce zewnętrzne.Bodźce są w rzeczywistości apelami, które odwołują się do motywów naszego postępowania.Zaspokojenie większości potrzeb ludzkich odbywa się obecnie za pośrednictwem zakupu towarów i usług.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.