Author Archive

MOCNE ODKRYCIE

Krzywicka stawia zatem mocne i jak zwykle prowoka­cyjne i odkrywcze pytanie: jakie kalectwo niszczy bardziej czło­wieka — duchowe czy fizyczne? Odpowiedź należy do czytelnika. Na tego właśnie dziecięcego, młodzieżowego i dorosłego czy­telnika nastawiona jest perswazyjna funkcja literackiego przeka­zu łącząca wszystkie tu przypomniane utwory o dzieciach nie­pełnosprawnych, a wyrazić ją można dewizą: pomóż potrzebu­jącym — pomożesz samemu sobie.Literatura, która pragnie służyć dziecku upośledzonemu do­wodzi, iż wartości jakie generuje wytrwała walka z kalectwem i pomoc niesiona upośledzonym są wartościami najwyższego rzę­du, mogą bowiem życie ludzkie usensownić. Oddziałując na sferę emocji sprawia, że wartości te są nie tylko uznawane, ale i odczuwane, gdyż jak powiada Hartman: „wartości żyją w ser­cach ludzkich” . Sprzyja to pragnieniu ich realizacji, a dąże­nie do nich czyni moralnym przymusem wewnętrznym.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

PRZYGODA I WARTOŚĆ

Sytuację, w jakiej znajduje się dziecko, można z jednej strony określić jako stan uczestnictwa w kulturze oficjalnej, zawierają­cej wartości cenione przez dorosłych, a dla dziecka obwarowa­nej różnego typu poleceniami i zakazami oraz, z drugiej strony, jako strefę dominacji własnego „ja” z ogólną tendencją przekra­czania zastanych norm i kumulowania nowych doświadczeń i wrażeń.W tym drugim obszarze egzystencjalnym mieszczą się reakcje i czynności spontaniczne, zachowania żywiołowe o cechach ekspe­rymentu, otwierające wrota „innemu”. Ich celem jest ucieczka od nudy codzienności i chęć przekraczania dotychczasowych ba­rier bytowych, intelektualnych, fizycznych itp. W doświadcze­niu osobniczym dziecka owa sfera prywatności jest bezwzględnie potrzebna i twórcza.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

KRAINA TABU

Kraina tabu dziecięcego, obfitująca w piękne marzenia i heroiczne działania, nie zawsze spotyka się z akcep­tacją dorosłych i wychowawców, którzy radzi by i w tej dzie­dzinie roztoczyć kuratelę. Oto cena społecznej adaptacji jed­nostki! Z tych samodzielnych, nierzadko przekornych, o charakterze inicjacyjnym działań wywodzi się właściwy duch i natura przy­gody: zapotrzebowanie na jej spełnienie oraz wyrastający z dzie­cięcych marzeń miraż jej uroków.Przytoczona definicja akcentuje głównie tę sferę znaczenio­wą słowa „przygoda”, które graniczy z pojęciem testu oraz osob­niczego trudu. W działaniu o tym charakterze mieści się pier­wiastek gry bądź walki o coś z towarzyszącymi tym czynnościom uczuciami niepewności i ryzyka. Przygoda — tak jak jest wyżej rozumiana, sytuując przeżywający podmiot w nowych dla niego warunkach, stwarza różne przeszkody, których pokonanie wy­maga wielostronnego sprawdzianu: intelektualnego, fizycznego, moralnego itp.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

REAKCJE EMOCJONALNE

Ale — trzeba tu dodać — zwycięstwo lub klęska tych usiłowań mogą zależeć nie tylko od jednostki, lecz, w rów­nym stopniu, od sił niezależnych od niej.Reakcje emocjonalne na przygodę, objawiające się na przykład uczuciem lęku, trwogi lub aprobaty uzależnione są od tego, jakie znaczenie dla amatora niezwykłych sytuacji ma wydarzenie, w którym on uczestniczy. Czy ma ono dlań sens pozytywny czy też negatywny? Jak widzimy, przygodę charakteryzuje stan we­wnętrzny jednostki, moment osobistych przeżyć inicjowanych przez pewne czynniki zewnętrzne. Mogą się one zawrzeć w nie­spodziance lub świadomym prowokowaniu losu. Rezultat starcia owych przeciwstawnych sobie sił: aktywności człowieka i przeciwności zewnętrznych wypadków jest niewiadomą o wielu wa-riantach rozwiązań. I na tym właśnie, między innymi, polega urok, sens i wyzwanie, jakie ma do zaoferowania przygoda.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

ANALIZOWANE POJĘCIE

Analizowane przez nas pojęcie posiada także, w czym chcie­libyśmy uzupełnić wywód Jacka Kolbuszewskiego, inny popu­larny sens skojarzeniowy, w którym nazwa ta oscyluje z po­jęciem zabawy lub szerzej — rozrywki Wymienione określenia (niezależnie od różnic) z nazwą przygoda łączy wspólne pole semantyczne, bowiem warunkiem zaistnienia każdego z tych zja­wisk jest „inność” układów sytuacyjnych, pozostających poza zwykłym życiem oraz atmosfera improwizacji, beztroski i ucie­chy. Ponadto zabawa (a także rozrywka) pełni w społecznym ży­ciu podobną jak przygoda funkcję. Jest przerwą w normalnym toku naszej egzystencji oraz formą wyzwolenia od ograniczeń powinności zwykłej codzienności. Jest to chwila, w której żyje się intensywniej i ciekawiej.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

LUDYCZNY CHARAKTER SŁOWA

Na charakter ludyczny słowa „przygoda” wskazuje w języku nastolatków obecność takich wyrazów jak „heca”, „draka”, a tak­że określenia o szerszym zasięgu jak na przykład „awantura” . Ludyczny model kreacji przygody dominuje w literaturze dla najmłodszych i dzieci w wieku młodszoszkolnym. Świadczą o tym choćby tytuły książek. Celem stosowanej tam informacji jest po­wiadomienie czytelnika o „rodzaju” przygody, która jak zapew­niają autorzy, ma być przede wszystkim zabawna.Przeanalizowawszy wstępnie owe dwa (w interesującym nas tu kontekście literatury dla dzieci i młodzieży), chyba najbar­dziej charakterystyczne dla przygody, bieguny pojęć, możemy pokusić się o uzupełnienie definicji Jacka Kolbuszewskiego do­datkową charakterystyką.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

WSKAZANE WARTOŚCI

Z uwagi na wskazane właściwości moż­na więc, reasumując, powiedzieć, że przygoda jest czynnością swobodną lub zaplanowaną, która wymaga specjalnych okolicz­ności czasu i przestrzeni, odrębnych od codziennego bytowania, polegających na wejściu w nowe układy i role osobnicze; ich przebieg może mieć charakter zabawy, testu, trudu, próby itp. słowem takiego splotu faktów i wydarzeń, które wnoszą w ludzką egzystencję porcję intensywnych i niezwykłych przeżyć. Podsumowując nasze wstępne uwagi o miejscu przygody zaj­mowanym w życiu młodego człowieka, gdzie jej wizje naturalną koleją rzeczy zapładniają wyobraźnię i determinują różne decyzje życiowe (znane są i współcześnie fakty ucieczki z domu w po­goni za iluzją ciekawszego życia), można powiedzieć, że walory opisywanego zjawiska rosną w klimacie nieoficjalności, sponta­nicznej reakcji na nowe i nieznane.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.