Author Archive

Czy media i prawda Ida w parze

Ciężko jest powiedzieć, że media mówią zawsze prawdę. Niektóre wiadomości wręcz są wymyślone, aby tylko zarobić jak najwięcej. Chodzi tu przecież przede wszystkim o pieniądze, większe zainteresowanie, klienci i zakup. Obecnie pokolenie jest podatne na pokusy, naiwne, nieodpowiedzialne zachowanie rodzi kłopoty. Warto nabrać do tej całej nowoczesności dystansu, ci którzy pamiętają czasy skromniejsze powinni przypominać prawdziwe wartości. Oczywiście trzeba zdać sobie sprawę, że dzięki oknu medialnemu ludzie pobierają wiele informacji, mają pomoc, mimo wszystko ograniczenie jest bezcenne. W obecnych czasach nawet zakupy stanowią wielkie niebezpieczeństwo. Reklama potrafi bardzo manipulująco zadziałać na wyobraźnię człowieka, wręcz pokierować do sklepu. Mogą nawet narodzić się uzależnienia. Trudno stwierdzić, czy teraz jest lepiej niż kiedyś. Bez wątpienia więcej pułapek z którymi ludzie nie zawsze potrafią sobie poradzić. Takie wygody a jednak ciężko jest sobie poradzić. Przed wyborem mocno się zastanowić.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

Prywatne rozmowy bazą marketingu szeptanego

Jednym ze sposobów reklamowania produktów jest marketing szeptany, który ma za zadanie dotrzeć z informacją do określonego odbiorcy i jest dokonany w sposób bezpośredniej dyskusji czy tez rozmowy. Do marketingu szeptanego zaliczamy opinię na temat zakupionego artykułu, którą się wyraża przy sąsiadach czy rodzinie. Za główny cel marketingu szeptanego można uznać fakt rozprzestrzeniania się wiadomości o produkcie, takiej reklamie to sami klienci powinni miedzy sobą reklamować określony produkt. Ludzie bardziej wierzą osobom znanym czyli rodzinie, kiedy oni zachwalają produkt kupiony przez siebie. Ta forma reklamy polega na stymulowaniu rozmów prowadzonych przez klientów, które mają rzeczywiście opisywać produkt mówiąc o jego zaletach ale również i wadach. Nie ingeruje w poglądy, które posiada klient, ale chce wyrażenia swoich rzeczywistych poglądów. Od pewnego czasu agencje reklamowe zajmują się marketingiem szeptanym i wykorzystują jako tren swojej działalności na przykład portale społecznościowe czy fora internetowe, na których bardzo często udzielane są porady czy też informacje na temat różnych produktów. Jednak jeżeli potencjalny klient wykryje, fakt że wypowiedź jest intencjonalna może poczuć się oszukany.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

Znaczenie współczesnych mediów

Produkowanie programów telewizyjnych oraz reklam jest zadaniem wyjątkowo trudnym, więc wiele stacji telewizyjnych rozpoczynających dopiero organizowanie własnego repertuaru stara się korzystać z produkcji zagranicznych albo podwykonawców z własnego rynku medialnego czy artystycznego, którzy są w stanie dostarczyć programy czy magazyny dobrej jakości w absolutnie każdym sezonie. Trudno jest znaleźć dzisiaj telewizje, które nie próbowałyby puszczać własnym widzom programów rozrywkowych czy muzycznych popularnych za granicą. Media i oczekiwania społeczeństw względem mediów nie różnią się tak mocno od siebie bez względu na to, jak zamożne jest dane społeczeństwo, albo jakie są jego historyczne determinanty. We wszystkich krajach, które nawet po latach rozwijają dopiero własne media, pojawiają się bowiem dokładnie takie same programy a dziennikarze mówią tym samym, uniwersalnym językiem. I dlatego puszczanie zagranicznych programów na początku istnienia narodowej telewizji jest czymś całkiem naturalnym.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

PLAKATY REKLAMOWE

Niezależnie od tego wszyscy wydawcy polscy i zagraniczni przy­gotowują specjalnie, na wysokim poziomie, wiele materiałów informacyjno-reklamowych. Dzięki temu licznie zwiedzający MTK nasi księgarze mają okazję do zapoznania się z drukowaną reklamą książki z wielu krajów świata.W reklamie MTK uczestniczą również księgarnie przez eks- ‚ ponowanie plakatów i wywieszek w oknach. Korespondencja wychodząca w czasie trwania MTK z „Ars Polony” i innych przedsiębiorstw księgarskich zaopatrywana jest w specjalną na­lepkę reklamową. W ostatnich latach MTK organizowane są w połowie maja, w ten sposób liczni goście zagraniczni mogą obejrzeć trwający w tym czasie warszawski kiermasz książki, a dla mieszkańców stolicy połączenie tych dwóch imprez spra­wia, że maj staje się w całości miesiącem szerokiej propagandy książki.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

POKAZY I PRZEGLĄD KRAJOWE

Aukcje są tradycyjną formą sprzedaży i popularyzacji książki, mają już swoją historię, albowiem najdawniejsza aukcja w Polsce odbyła się w Gdańsku w 1676 r. Księgarz Michał Groell w 1765 roku uzyskał u króla Stanisława Augusta przywilej, na podstawie którego przez 30 lat prowadził salę aukcyjną i jako pierwszy rozpoczął wydawanie katalogów aukcyjnych.Szczególnie istotna jest strona informacyjno-reklamowa aukcji. Nieodzownym jej elementem jest katalog wydawnictw (druków) wystawianych na sprzedaż. Informacje o terminie i miejscu aukcji rozsyłane są wraz z katalogiem i zaproszeniem do wszyst­kich bibliotek, instytucji naukowych i bibliofilów. Chodzi o to, żeby pierwszeństwo zakupu cennych i rzadkich tytułów zapew­nić tym właśnie instytucjom.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

WZORCOWE EGZEMPLARZE

Polegają one na zgromadzeniu wzorcowych egzemplarzy wszystkich posiadanych książek oraz zapewnieniu warunków dla składania zamówień. Eksponowanym wydawnictwom muszą towarzyszyć materiały reklamowe o wystawianych książkach. Stoiska giełdy muszą być wyposażone w najprostsze druki zamówieniowe. Wskazane ^est, by katalog giełdy był odbiciem dysponend magazynowych Skład­nicy Księgarskiej.Znaczenie giełdy polega na tym, że ułatwia księgarzom za­poznanie się z szerokim asortymentem i skonfrontowanie potrzeb swojego terenu z możliwością zaopatrzenia.Pracownicy obsługujący giełdę to z reguły dobrzy znawcy asortymentu, którzy potrafią przez dobrą reklamę usług prze­konać księgarzy o celowości zakupu.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

W NIEKTÓRYCH MIASTACH

W Warszawie i niektórych innych miastach organizowane są od lat przeglądy nowości dla prasy. Polegają one na wyeksponowaniu tych nowości wydawniczych za dany okres (miesiąc) w czasie konferencji prasowej, na której dobrze przy­gotowany znawca produkcji wydawniczej omawia i prezentuje poszczególne tytuły. Konferencje takie zapoczątkował przed laty Departament Wydawnictw Ministerstwa Kultury i Sztuki; można je jednak organizować wszędzie tam, gdzie to okaże się potrzebne, jeśli tylko miejscowy księgarz lub wydawca podejmie się oma­wiania tych książek. Przeglądy mają duże znaczenie informa- cyjno-reklamowe, gdyż wprowadzają nawyk systematycznego informowania przedstawicieli prasy, dzięki czemu informacja, jaką otrzymują czytelnicy prasy, staje się pełniejsza i coraz ciekawsza.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

NA PODOBNYCH ZASADACH

Na podobnych zasadach organizowane są’ centralnie dla księ­garzy pokazy nowości płyt gramofonowych oraz reprodukcji oprawnych. I tutaj również pokaz z odpowiednim komentarzem stanowi ważki element reklamowy.Określiliśmy reklamę jako dzia­łalność, której składowe części to informacja o towarze oraz za­chęta do kupna tego towaru. Ale reklama nie jest działaniem przypadkowym. Dobór środków i metod, wybór miejsca i czasu, wszystko podporządkowane jest określonemu celowi. Jeśli jeszcze przypomnimy, że przedmiotem działania reklamy jest zawsze człowiek i jego świadomość, to można już wyprowadzić drugą definicję, która mówi, że:  Reklama jest to planowe oddzia­ływanie na psychikę konsumenta (odbiorcy) w celu skłonienia go do kupna reklamowanego towaru.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

SKUTECZNE ODDZIAŁYWANIE

Ażeby oddziaływanie było skuteczne, organizatorzy reklamy muszą znać prawa rządzące psychiką ludzką, znać zasady postępowania konsumentów i wy­korzystywać umiejętnie te cechy ludzkiej świadomości, które ułatwiać mogą pozytywne przyjmowanie apeli reklamowych. Tak więc warunkiem skutecznej reklamy, czyli takiej, która trafia do odbiorcy i kształtuje jego postępowanie — jest opa­nowanie elementarnych wiadomości o psychice człowieka i prze­biegu podejmowania decyzji zakupu towarów. Nieznajomość psychiki odbiorcy-konsumenta prowadzi do tego, że przemawia­my do niego językiem, którego on nie pojmuje i w konsekwencji działalność reklamowa stanowi jedynie stratę środków i pracy ludzkiej.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.

POTRZEBA I ZNACZENIE ZNAJOMOŚCI PSYCHIKI KONSUMENTA

Sztuka sprzedawania zależy m. in. od doboru odpowiedniego asortymentu towarów, od odpowiedniej informacji 0 nich, od stworzenia takich warunków, by właśnie te a nie inne. towary zechcieli wybrać odbiorcy dla zaspokojenia swych potrzeb.Każdy odbiorca jest istotą świadomą, a każde jego poczy­nanie — w tym również zakup towarów, wybór ich rodzai oraz czasu i miejsca zakupu — jest ukształtowane świadomymi czy­nami. Weźmy dla przykładu kilka czynności, jak: kupno gazety, książki i kupno telewizora.Kupno gazety można na pewno określić jako działalność naj­mniej skomplikowaną. A jednak wymaga wielu czynności, jak pójście do kiosku, wybór odpowiedniej gazety, uiszczenie należ­ności itp.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.